Informacja dla Akcjonariuszy – Stanowisko Zarządu wobec podjętych Uchwał przez NWZ w dniu 30.10.2014 roku
30 października 2014
 19:50,

Raport bieżący nr 69/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 67/2014 r. z dnia 30.10.2014 r. informuje co następuje.

Zarząd Emitenta wyrażając swoje stanowisko wobec treści podjętych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwał w tym w szczególności wobec podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, informuje, że w ocenie Zarządu kondycja finansowa Spółki zapewnia pełną realizację programu skupu akcji własnych zgodnie z warunkami ustalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r.
Zarząd informuje również, że w jego ocenie realizacja programu skupu akcji własnych zgodnie z treścią Uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2104 r. nie będzie miała wpływu na bieżącą działalność spółki oraz realizację strategii rozwoju Spółki.

Ponadto w wykonaniu postanowień Uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r. w załączeniu do niniejszego raportu oraz na stronie www.elkop.pl Emitenta, Zarząd udostępnia następujące materiały dla akcjonariuszy:
1. Wniosek o nabycie akcji Emitenta w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r. (dalej: Wniosek o nabycie akcji)
2. Treść wniosku o zmianę formy zabezpieczenia zobowiązania akcjonariusza, (dalej: Wniosek o zmianę zabezpieczenia).

Powyższe dokumenty stanowią komplet dokumentacji niezbędnej dla akcjonariusza do zgłoszenia udziału w programie nabycia akcji własnych ELKOP S.A., który będzie prowadzony przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (dalej: Program).

Emitent informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzień 30.10.2014 r., Akcjonariusz Emitenta posiadający akcje Spółki zainteresowany skorzystaniem z prawa ich zbycia na rzecz Spółki w ramach i na warunkach Programu prowadzonego przez Zarząd, uprawniony jest do złożenia Wniosku o nabycie akcji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@elkop.pl, lub w formie pisemnej listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało utratą uprawnienia akcjonariusza do skorzystania z prawa zbycia akcji w ramach Programu.
Złożenie Wniosku o nabycie akcji z naruszeniem terminu będzie skutkowało utratą uprawnienia akcjonariusza do skorzystania z prawa zbycia akcji w ramach programu skupu akcji własnych, o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu Wniosku do Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki.

Obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku jest dokument wystawiony przez uprawniony podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza (Dom Maklerski), z którego będzie wynikało, że Akcjonariusz jest właścicielem akcji Emitenta w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie akcji objętych Wnioskiem o nabycie akcji.

Obligatoryjnie do Wniosku należy również załączyć kopię dowodu osobistego Akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpowiedniego odpisu z rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej Wniosek w imieniu Akcjonariusza. W przypadku gdy Wniosek będzie składany przez pełnomocnika do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

Akcjonariusz może załączyć do Wniosku o nabycie akcji również Wniosek o zmianę zabezpieczenia. Akcjonariusz składający wniosek o zmianę zabezpieczenia będzie zobowiązany do wskazania proponowanego zabezpieczenia obowiązków określonych w uchwale nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.
Wniosek o zmianę zabezpieczenia będzie podlegał rozpoznaniu przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy.

W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego Wniosku o nabycie akcji wraz z wymaganymi załącznikami, Emitent drogą elektroniczną na adres e-mail Akcjonariusza wskazany we Wniosku wezwie Akcjonariusza do zawarcia Umowy sprzedaży akcji wskazując Akcjonariuszowi termin i miejsce jej zawarcia. Termin zawarcia Umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Spółkę z wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą jej zawarcia.

Brak stawiennictwa Akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez Akcjonariusza prawa zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach Programu.
Brak skutecznego przeniesienia akcji objętych Wnioskiem o nabycie na rachunek papierów wartościowych Emitenta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży akcji będzie uznawany za wycofanie przez Akcjonariusza Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez Akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu.

Zarząd Emitenta informuje, że przystąpienie do Programu będzie wiązało się z zaciągnięciem przez Akcjonariusza wobec Spółki dodatkowych zobowiązań określonych szczegółowo w treści Uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r. w tym w szczególności do objęcia akcji nowej emisji Spółki przeprowadzanej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz złożenia stosownego zabezpieczenia kary umownej na wypadek nie wywiązania się przez Akcjonariusza ze zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji.

Załączniki: