Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości
13 września 2018
 17:17,

Raport bieżący nr 56/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2018, nr 29/2018, nr 30/2018 oraz nr 50/2018 w sprawie zawartych przez Emitenta ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ umów pożyczek, Emitent informuje, że stosownie do postanowień Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 25.06.2018 r. złożył wobec RESBUD SE w Płocku oświadczenie o zatrzymaniu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Rzeszowie, stanowiącej przedmiot umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Emitent informuje, że stosownie do postanowień umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
z dnia 25.06.2018 r. Emitent był uprawniony do przejęcia prawa własności opisanej wyżej nieruchomości
w przypadku gdyby RESBUD SE nie spełniło sowich zobowiązań wobec Emitenta w ustalonych terminach.

Jednocześnie wraz z przejęciem własności nieruchomości Emitent informuje, że dokonał całkowitego rozliczenia Umów pożyczek udzielonych spółce RESBUD SE w Płocku uzyskując należyte zaspokojenie.

Na skutek złożonego oświadczenia przez Emitenta w dniu 13.09.2018 r. doszło do zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r. oraz Umowy pożyczki
z dnia 25.06.2018 r. Emitent jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1214 ha i posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego o powierzchni 1.025,70 m².

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką RESBUD SE zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe.
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 37,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem RESBUD SE posiadającym 33,08 % udziału
w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu