Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości
31 grudnia 2018
 16:15,

Raport bieżący nr 94/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 88/2018, oraz nr 91/2018 w sprawie zawarcia przez Emitenta ze spółką ATLANTIS SE w Płocku _KRS 0000728463_ umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. oraz zawarcia w dniu 19.12.2018 r. umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, niniejszym informuje, że mimo upływu terminu spłaty pożyczki pieniężnej, pożyczkobiorca spółka ATLANTIS SE nie dokonała spłaty kwoty pożyczki oraz należnych Emitentowi odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. w terminie do dnia 29.12.2018 r.

W związku z uchybieniem terminu spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę stosownie do postanowień Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 19.12.2018 r., Emitent informuje, że zobowiązanie Emitenta do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na pożyczkobiorcę wygasło. W dniu 31.12.2018 r. Emitent złożył wobec ATLANTIS SE w Płocku oświadczenie o zatrzymaniu prawa własności nieruchomości objętych Umową przewłaszczenia z dnia 19.12.2018 r. tj. nieruchomości gruntowych oraz posadowionego na tych nieruchomościach budynku biurowego o łącznej powierzchni 10.319,55 m², położonych w Płocku za cenę 37.000.000,00 zł

Wobec powyższego Emitent informuje, że w związku z przejęciem własności nieruchomości opisanej wyżej wszelkie roszczenia Emitenta z tytułu Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. wobec ATLANTIS SE w Płocku zostały zaspokojone w całości.

Na skutek złożonego przez Emitenta w dniu 31.12.2018 r. oświadczenia doszło do zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. a Emitent stał się właścicielem opisanej wyżej nieruchomości.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Estonii, posiadający akcje Emitenta reprezentujące 36,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu