Informacja dla Akcjonariuszy
7 grudnia 2010
 22:23,

RB 54/2010

Zarząd Spółki P.E.Elkop S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 1301/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A.
§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest do 70.668.136 (siedemdziesięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy stu trzydziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. z dnia
23 lipca 2010 r.

§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem “PLELKOP00013”, jednak nie wcześniej niż z dniem 10 grudnia 2010 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.