Informacja dla Akcjonariuszy
29 kwietnia 2011
 21:57,

RB 12/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.04.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

W wyniku utraty przez FON S.A. statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki ATLANTIS S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, FON S.A. pośrednio zbył 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz FON S.A. poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 21.04.2011r. porozumienia na mocy, którego FON S.A. dokonał zbycia akcji ATLANTIS S.A. w ilości sprawiającej utratę stosunku dominacji spółki FON S.A. wobec spółki ATLANTIS S.A. będącej akcjonariuszem Emitenta.

FON S.A. poinformował, że przed zdarzeniem z dnia 21.04.2011r. posiadał 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

FON S.A poinformował, że aktualnie nie posiada akcji Emitenta.

Ponadto FON poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.