Informacja dla Akcjonariuszy
19 grudnia 2018
 17:58,

Raport bieżący nr 91/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 19.12.2018 r. pomiędzy Emitentem oraz spółką ATLANTIS SE w Płocku KRS 0000728463, zawarta została umowa przewłaszczenia nieruchomości Spółki celem zabezpieczenia roszczeń Emitenta wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r.

Emitent informuje, że pożyczkobiorca spółka ATLANTIS SE dokonała przewłaszczenia na Emitenta prawa własności nieruchomości gruntowych oraz posadowionego na tych nieruchomościach budynku biurowego o łącznej powierzchni 10.319,55 m2, położonych w Płocku. Przewłaszczenie nieruchomości stanowi zabezpieczenie roszczeń Emitenta do kwoty 37.000.000,00 zł.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje, że w razie uchybienia przez pożyczkobiorcę ATLANTIS SE w Płocku terminu spłaty pożyczki i odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. Emitent będzie uprawniony do zaspokojenia się poprzez sprzedaż lub przejęcie własności nieruchomości zgodnie z ustaloną przez strony wartością 37.000.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 36,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu