Informacja dla Akcjonariuszy
5 września 2018
 20:17,

Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 07.03.2018 r. i raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zawartej przez Emitenta Umowy pożyczki pieniężnej jako pożyczkodawcą ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy pożyczki pieniężnej zawartej przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą, niniejszym informuje, że mimo upływu określonego na dzień 31.08.2018 r. terminu spłaty pożyczek spółka RESBUD SE nie wywiązała się z zaciągniętych wobec Emitenta zobowiązań.

Kwota nie spłaconych zobowiązań RESBUD SE wobec Emitenta to kwota 3.450.000,00 zł tytułem kwot udzielonych pożyczek powiększona o nie spłacone odsetki umowne oraz naliczane przez Emitenta odsetki za opóźnienie.
Wobec braku spłaty zobowiązań spółki RESBUD SE wynikających z przywołanych wyżej Umów pożyczek Emitent w dniu 05.09.2018 r. podjął działania mające na celu wyegzekwowanie wymagalnych należności. W szczególności Emitent rozpoczął działania mające na celu realizację procedury przejęcia własności nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obu umów pożyczek o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Emitent informuje, że o dalszym przebiegu procedur windykacyjnych będzie informował w formie raportów bieżących.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą RESBUD SE zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 35,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 33,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu