Informacja dla Akcjonariuszy
16 marca 2017
 18:48,

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki DAMF Invest S.A.

Zawiadamiający poinformowali o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot zależny od spółki DAMF Invest S.A. oraz pośrednio zależny Pana Damiana Patrowicz oraz jednocześnie o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta poniżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu