Informacja dla Akcjonariuszy
9 sierpnia 2010
 22:40,

RB 42/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 09.08.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zależnej pod firmą “EL-EKO SYSTEMS ” S.A która z dniem 09.08.2010 r. uchwałą nr 1 przyjęła rezygnację Pana Macieja Esnekiera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – oraz powołała Panią Annę Wiśniewską w skład Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki .

Pani Anna Wiśniewska ma 33 lata ,ukończyła Policealne Studium z zakresu prawa i administracji.
Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy zwodowej , czynnie uczestniczyła w realizacji wielu projektów developerskich min.w projekcie pn.”Wiślany Brzeg” pracując w Spółce Stark Development S.A z siedzibą w Chorzowie.

Jednocześnie Zarząd Spółki P.E ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie ,informuje iż Pani Anna Wiśniewska z dniem 4 sierpnia 2010 roku została powołana w skład Zarządu Spółki zależnej ELKOP Administarcja Sp.zo.o. z siedzibą w Chorzowie do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pani Anna Wiśniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstw emitenta. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.