II zawiadomienie o planowanym połączeniu.
14 maja 2012
 20:47,

RB 26/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta.

W łączeniu wezmą udział:
1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnych.
2. Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000286785, NIP 7743030485, REGON 141139869, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości.

Emitent – ELKOP S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.

Połączenie odbędzie się trybie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.

Akcjonariusze Emitenta począwszy od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1, kodeksu spółek handlowych w tym w szczególności z:
1. projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
3. ustaleniem wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,
4. oświadczeniem z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2011r.,

Które to dokumenty zostały opublikowane wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 27.04.2012r. oraz stronie internetowej www.elkop.pl.

Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu zostanie zwołane przez Emitenta odrębnym raportem bieżącym.