Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
31 stycznia 2011
 22:11,

RB 6/2011

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011r.

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2011 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 – 9 maj 2011r. (poniedziałek)
Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 – 4 listopada 2011r. (poniedziałek)

Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm.) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informacje finansową w zakresie określonym w § 83 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia.
Emitent ponadto informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2011. oraz, że na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2010r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2011r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 17.08.2011r. (środa).
Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2010 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 21.03.2011r