Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
3 lipca 2012
 11:39,

RB 36/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Atlantis S.A. z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmniejszenia udziału tej spółki w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału Emitenta z dnia 22.06.2012r. o następującej treści :

Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie z siedzibą przy ul. Maronia 44, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam o:

zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. z dotychczasowych 21,31 % do 20,08 %

Zawiadamiająca informuje, że na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 32/2012 z dnia 22.06.2012r. powzięła informację o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmniejszeniu uległ udział Zawiadamiającej w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP z dotychczasowego poziomu 21,31 % do 20,08 % przy jednoczesnym braku zmian w ilości posiadanych przez Zawiadamiająca akcji Spółki tj. 21.271.747 akcji Spółki.

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego z dnia 22.06.2012r. posiadała 21.271.747 akcji Spółki która to ilość stanowiła 21,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 21.31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 21.271.747 akcji Spółki która to ilość stanowi 20,08 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 20,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.