Zamknięcie subskrypcji akcji serii F
6 lipca 2012
 11:43,

Raport bieżący 40/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 21.06.2012 r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010 r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010 r. z dnia 25.07.2010 r.

Do złożenia zapisów na akcje serii F uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii F, cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie równym cenie nominalnej tj. 0,50 zł za każą akcję.

W dniu 21.06.2011 r. zakończona została subskrypcja akcji serii F w ramach, której łącznie złożono zapisy na 70.668.136 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 35.334.068 zł. Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje serii F obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009 r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 13 maja 2011 r.

data zakończenia subskrypcji – 21 czerwca 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 70.668.136 akcji serii F zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii F tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii F w dniach 13.05.2011 r., 29.02.2012 r. oraz 21.06.2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

70.668.136 akcji serii F.

4.Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 70.668.136 akcji serii F w zamian za 70.668.136 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 70.668.136 akcji serii F. Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,50zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji złożono łącznie 5 zapisów na akcje serii F. Zapisy zostały złożone przez podmiotów.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii F.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 35.334.068 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to 4.230.000 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty -10.000 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 4.000.000 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20.000zł,

d) koszty promocji oferty -0 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 200.000 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję serii F objętą subskrypcją wynosi 0,06 zł.