Pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
4 lipca 2012
 11:41,

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia 03.07.2012r. w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału tej spółki w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału Emitenta z dnia 22.06.2012r o następującej treści :

Jako akcjonariusz spółki Atlantis S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281 (dalej: Atlantis), oraz udziałowiec spółki REFUS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383541 (dalej: REFUS) wobec których to podmiotów Zawiadamiająca jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie, wobec uzyskania przez Zawiadamiającą z wyżej wymienionych podmiotów zawiadamiam o:

pośrednim zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. w Chorzowie (dalej: ELKOP lub Spółka) z dotychczasowych 69,38 % do 65,35 %

Zawiadamiająca informuje, że na podstawie Zawiadomień z dnia 28.06.2012r. otrzymanych od Atlantis oraz REFUS Zawiadamiająca powzięła informację o zmianie udziału tych podmiotów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. Zmiana udziału tych podmiotów w kapitale ELKOP S.A. nastąpiła wobec podwyższenia kapitału zakładowego ELKOP przy jednoczesnym braku zmian w ilości posiadanych przez Atlantis i REFUS akcji oraz głosów w Spółce.

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki posiadała pośrednio łącznie 69.269.374 akcji Spółki która to ilość stanowiła 69,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 69,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

21.271.747 akcji Spółki na skutek posiadania przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 21,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz

47.997.627 akcji Spółki na skutek posiadania przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec REFUS, która to ilość stanowiła 48,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada pośrednio łącznie 69.269.374 akcji Spółki która to ilość stanowi 65,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 65,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

21.271.747 akcji Spółki na skutek posiadania przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec Atlantis S.A., która to ilość stanowi 20,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 20,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz

47.997.627 akcji Spółki na skutek posiadania przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec REFUS, która to ilość stanowi 45,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 45,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.