Pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (39)
4 lipca 2012
 11:43,

Raport bieżący 39/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 04.07.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza z dnia 03.07.2012 r. w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału Emitenta z dnia 22.06.2012 r. o następującej treści:

Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o:

pośrednim zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. w Chorzowie (dalej: ELKOP lub Spółka) z dotychczasowych 69,38 % do 65,35 %

Informuję, że na podstawie Zawiadomień z dnia 28.06.2012r. otrzymanych przez spółkę ode mnie zależną – spółkę DAMF Invest S.A. od jej podmiotów zależnych i) Atlantis S.A. w Płocku oraz ii) REFUS Sp. z o.o. w Płocku powziąłem informację o zmianie udziału tych podmiotów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. Zmiana udziału tych podmiotów pośrednio ode mnie zależnych w kapitale ELKOP S.A. nastąpiła wobec podwyższenia kapitału zakładowego ELKOP przy jednoczesnym braku zmian w ilości posiadanych przez Atlantis i REFUS akcji oraz głosów w Spółce.

Wobec powyższego informuję, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki posiadałem pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A. – tj. Atlantis S.A. oraz REFUS Sp. z o.o. łącznie 69.269.374 akcji Spółki która to ilość stanowiła 69,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 69,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

21.271.747 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 21,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz

47.997.627 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec REFUS, która to ilość stanowiła 48,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Informuję, że aktualnie posiadam pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A. – tj. Atlantis S.A. oraz REFUS Sp. z o.o. łącznie 69.269.374 akcji Spółki która to ilość stanowi 65,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 65,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

21.271.747 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A., która to ilość stanowi 20,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 21.271.747 głosów stanowiących 20,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz

47.997.627 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec REFUS, która to ilość stanowi 45,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 45,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.