Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015 r.
19 października 2015
 17:07,

Raport bieżący nr 35/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 niniejszym w nawiązaniu do treści raportu nr 34/2015 z dnia 02.10.2015r. na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze dokonania podziału Emitenta oraz Spółek:

– ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)

– FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

– INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CASPITAL SA)

– RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

– INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

jako Spółkami Dzielonymi oraz Spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. podziału przez wydzielenie majątków Spółek Dzielonych na spółkę Przejmującą.

O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 31.03.2015 r. pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału wraz z opinią biegłego rewidenta z badania Planu Podziału opublikowane zostało raportem bieżącym nr 34/2015 z dnia 02.10.2015 r. Uzgodniony w dniu 15.05.2015 r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 15.05.2015 r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://elkop.pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie, aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów.

Akcjonariusze Emitenta będą również mogli zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Podziału, o których mowa w art. 540 ksh w siedzibie ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00, w terminie do zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie podziału.

Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.11.2015 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z treścią artykułu 11.2. Statutu Spółki odbędzie się w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: