Data NWZA i porządek obrad.
14 lutego 2008
 19:24,

RB-W 15/2008

Zarząd PE Elkop SA w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 .10. 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 10 marca 2008 roku o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PE Elkop SA . Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad przesyłamy w załączonym pliku.

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,iż NWZA zwoływane jest w związku z otrzymaniem od KDPW S.A. Uchwały Nr 80/08 z dnia 12 lutego 2008 (raport bieżący nr 14/2008) o odmowie zarejetrowania 321.958.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta.

Zwołanie NWZA jest podyktowane koniecznością uzupełnienia Uchwały Nr 6 NWZA z dnia 11 grudnia 2007 roku o upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji serii C PE ELKOP S.A.

Załączniki: