Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
16 listopada 2020
 14:31,

Raport bieżący nr 55/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy.
Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r.
Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 51/2020 w dniu 15.10.2020 r.
Trzecie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 54/2020 w dniu 30.10.2020 r.

Kolejne wezwanie będzie publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu