Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii F
27 marca 2012
 12:56,

RB 16/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 01.03.2012r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd ELKOP wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach kapitału warunkowego.
Przedmiotową uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.E. ELKOP S.A. dokonało emisji nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii F uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii F, cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 0,50 zł za każda akcję.

ELKOP S.A. w dniu 01 marca 2012r wydał 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych , których posiadacz złożył zapisy na 31.300.000 akcji serii F o wartości nominalnej i emisyjnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 15.650.000,00 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Akcje serii F obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 01 marca 2012r.
data zakończenia subskrypcji – 01 marca 2012r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 31.300.000 akcji serii F zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii F tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii F w dniu 01.03.2012r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
31.300.000 akcji serii F.

4.Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 31.300.000 akcji serii F w zamian za 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 31.300.000 akcji serii F. Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,50zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji złożono 1 zapis na akcje serii F.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez jedną osobę prawną.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii F.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 15.560.000 zł. (piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 12.000 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10.000 zł,
d) koszty promocji oferty 0 zł,,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2000 zł,,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję serii F objętą subskrypcją wynosi 0,00038zł.