Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki
19 kwietnia 2016
 17:38,

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. w ramach umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Pożyczkobiorca – spółka DAMF Invest S.A. w Płocku KRS 0000392143 dokonała częściowego wcześniejszego zwrotu kwoty zaciągniętej pożyczki.
Emitent na mocy umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 3.050.000,00 złotych na okres do dnia 30.09.2016 r. Umowa przewiduje uprawnienie Pożyczkobiorcy do dokonania przedterminowego zwrotu całości lub części zaciągniętej pożyczki.
W dniu 19.04.2016 r. Pożyczkobiorca dokonał części spłaty pożyczki, w kwocie 550.000,00 zł.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 72,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 72,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.