Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
16 czerwca 2020
 18:18,

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. informuje, że w dniu 16.06.2020 r., Emitent dokonał częściowej spłaty zadłużenia wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ wynikającego z Porozumienia o przejęciu długu z dnia 27 czerwca 2019 r. , tj. pożyczki pieniężnej z dnia 24.04.2018 r., szczegółowo opisanej
w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r.

Emitent informuje, że w dniu 16.06.2020 r. tytułem częściowej spłaty przejętego zobowiązania z tytułu pożyczki dokonał zapłaty na rzecz wierzyciela spółki FON SE z siedzibą w Tallinie Estonia kwoty 9.170.000,00 zł. W okresie od dnia zawarcia Porozumienia z dnia 27.06.2019 r. do dnia 16.06.2020 r. Emitent dokonał łącznych wpłat
w wysokości 10.770.000 zł na rzecz FON SE tytułem zaspokojenia należnych odsetek i kapitału pożyczki.

Na dzień 16.06.2020 r., z tytułu przejętej umowy pożyczki Emitent zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty kapitału w wysokości 7.982.400 zł, na zasadach i warunkach opisanych w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu