Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę
17 sierpnia 2018
 18:01,

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 26.06.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 17.08.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 800.000,00 zł. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty części kwoty kapitału udzielonej pożyczki.

Aktualna wysokość kapitału pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o. to kwota 8.750.000 zł słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu