Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
26 czerwca 2018
 20:47,

Raport bieżący nr 34/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., oraz raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 950.000,00 zł. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty części kwoty kapitału udzielonej pożyczki.

Aktualna wysokość kapitału pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o. to kwota 9.550.000 zł _słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu