Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
19 sierpnia 2019
 17:07,

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 23.08.2019 r., Zarząd Emitenta w dniu 19.08.2019 r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2019 r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 41 tys. zł.

Emitent informuje, iż na dzień bilansowy 30.06.2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.690 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,84% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.690 głosów stanowiących 5,84% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny, kapitał z aktualizacji wyceny w raporcie okresowym Emitenta za półrocze 2019 roku został obciążony kwotą w wysokości 6.749 tys. zł.
Emitent informuje, iż łączna wartość nominalna udziałów IFEA Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta wynosi 8.450 tys. zł, natomiast wartość pakietu 1.690 udziałów IFEA Sp. o.o. po uwzględnieniu ww. aktualizacji wartości wyniesie w księgach Emitenta na dzień 30.06.2019 r. kwotę 1.701 tys. zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na łączną dotychczasową wartość okresowych aktualizacji wycen tego aktywa.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu