Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku.
23 marca 2009
 23:12,

RB 21/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) zmianie ulega data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy ELKOP S.A. wskazana w raporcie bieżącym Grupy ELKOP S.A. nr 1 z dnia 8 stycznia 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Grupy ELKOP S.A. informuje, że na podstawie §101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia Grupa ELKOP S.A. nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.

Zaktualizowane daty publikacji raportów okresowych Grupy ELKOP S.A. w 2009 roku:

1. Raporty kwartalne:

– Skonsolidowany raport za I kwartał 2009 roku – 14 maja 2009 roku,

– Skonsolidowany raport za III kwartał 2009 roku – 13 listopada 2009 roku.

2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku:

– Skonsolidowany raport półroczny – 31 sierpnia 2009 roku.

3. Raporty roczne za 2008 rok:

– Raport roczny jednostkowy za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku,

– Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.