Zarząd

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu

Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. W latach 1992 – 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowisku eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 – 2014 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu w podmiotach: Stark Development S.A., ELKOP Energy S.A., Hibertus Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis Energy S.A., DAMF Invest S.A., Fon Ecology S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Urlopy.pl S.A., AF Estry S.A. W latach 2012-2014 był członkiem Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w Elkop S.A., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., FLY.PL S.A., Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów. Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.


Anna Kajkowska - Wiceprezes Zarządu

Anna Kajkowska posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji oraz zarządzania. Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie Nauk Ekonomicznych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Od ponad dekady związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organie nadzoru spółki Investment Friends SE z siedzibą w Estonii notowanej na GPW w Warszawie. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki europejskiej RESBUD SE z siedzibą w Estonii notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Prezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych oraz Office Center Sp. z o.o. Spółki w których Pani Anna Kajkowska zasiada w organach nadzorujących lub zarządzających są pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pani Anna Kajkowska pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, jest aktywnie związana z rynkiem finansowym oraz posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysoko kwotowych pożyczek pieniężnych. Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.