O spółce

ELKOP S.A. działa w obszarze dwóch branż deweloperskiej oraz nieruchomości. ELKOP S.A. zajmuje się zakupem, wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych oraz jest w posiadaniu nieruchomości komercyjnych i projektu deweloperskiego w Katowicach. Spółka posiada znaczną ilość akcji w Spółce Elkop Energy S.A., inwestującej pośrednio w elektrownie wiatrowe. Główne przychody Spółki pochodzą z działalności podstawowej tj. z wynajmu powierzchni handlowych, usługowo – produkcyjnych oraz biurowych zlokalizowanych w Chorzowie, w Płocku oraz w Elblągu.

Spółka ELKOP S.A. działa na polskim rynku już ponad 50 lat. Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma zmieniła nazwę na PEPW ELKOP.

W latach 90. w firmie zrobiono wiele, by dostosować się do warunków gospodarki rynkowej. W 1995 roku ELKOP stał się spółką akcyjną w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i 7 marca 2001 roku zadebiutował na giełdzie papierów wartościowych. Ważnym etapem w rozwoju Spółki było rozpoczęcie działalności w sektorze budownictwa mieszkaniowego w roku 2007. Pomogło to zdywersyfikować źródła przychodów. W drugą dekadę XXI wieku Spółka weszła, jako podmiot zrestrukturyzowany i stabilny, odważnie podejmujący się realizacji ambitnych planów i z optymizmem patrzący w nową przyszłość. Spółka ELKOP S.A. to prężnie rozwijający się podmiot, który działa na kilku obszarach. Pozycja ta poparta jest długoletnim doświadczeniem. Spółka jest otwarta na wykorzystywanie ciekawych szans rynkowych i dlatego rozszerza swoją działalność o obszary z dużym potencjałem wzrostu. Kilka lat temu Spółka zaangażowała się w działalność deweloperską, co zaowocowało realizacją osiedla domów jednorodzinnych w katowickiej dzielnicy Zarzecze. ELKOP S.A. jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej wartości ok. 33 mln złotych. Wynajem powierzchni biurowych oraz hal magazynowych, o łącznej powierzchni ok. 25 000 m² jest ważnym elementem działalności Spółki.

W roku 2012 r. ELKOP S.A. dokonał połączenia ze spółkami, w których posiadał 100 % udziałów:
1. ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie,
2. EL-EKO Systems S.A. w Chorzowie,
3. Investment Friends Development S.A. w Płocku
4. Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku

Celem połączenia było przede wszystkim ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty. Niewątpliwie doprowadziło to do ograniczenia kosztów zarządu, administracyjnych, podatkowych ponoszonych aktualnie przez wszystkie te podmioty. Nadto wobec przejęcia zadań łączonych podmiotów przez struktury Emitenta, w ocenie Zarządu doszło do scentralizowania działalności całej grupy, czego efektem jest również zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.

Dnia 01 sierpnia 2018 r., siedziba spółki została przeniesiona z Chorzowa do Płocka.