Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2016 r.
Raport kwartalny Q 3/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Raport półroczny P 2016
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Raport kwartalny Q 1/2016
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl