Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
Raport półroczny P 2019
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Czytaj więcej