Komunikaty ze spółki
Notowania

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05.06.2018 r.
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2018 roku
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
Informacja o zmianie danych adresowych Spółki w związku ze zmianą nazwy ulicy przez Wojewodę
Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl