Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
Raport kwartalny Q 1/2019
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
Połączenie Emitenta – ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.
Raport roczny R 2018
Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku

Czytaj więcej