Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
28 stycznia 2021
 17:05,

Uchwała Nr 74/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP SE

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP SE, o wartości nominalnej 0,40 EUR (czterdzieści eurocentów) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ELKOP SE, o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLELKOP00013”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.